top of page

Algemene- en de betalingsvoorwaarden
 

Op deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing de algemene voorwaarden van Sandra Jansen van Galen en het Bewustzijn College.

  • U heeft opdracht gegeven aan Sandra Jansen van Galen om een opdracht uit te voeren.

  • Deze uitvoering geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.

  • Consulten, adviezen, presentaties, het aanleveren van content, coaching trajecten, trainingen én opleidingen worden vooraf afgestemd via een uurtarief.

  • De betaling vindt via een factuur plaats en is tevens de opdrachtbevestiging. Hiermee gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Sandra Jansen van Galen en Bewustzijn College.

  • Het copyright en eigendomsrecht van online en offline lesmateriaal is eigendom en in handen van Sandra Jansen van Galen en het Bewustzijn College.
     

1. De lessen en evenementen worden vanuit uiterste zorgvuldig voorbereid en gegeven. Onder geen beding kunt u de het Bewustzijn College, organisatoren en gastdocenten aansprakelijk stellen voor teleurstellende resultaten of negatieve belevenissen (gevoelens), mocht de opleiding of het evenement u niet brengen wat u ervan verwacht had. Het is niet mogelijk om op basis van teleurstellende resultaten of negatieve belevenissen restitutie van het lesgeld te ontvangen.

2. Inschrijven voor een opleiding en/of workshop is mogelijk via het formulier op de site www.sandrajansenvangalen.com/inschrijven

 

3. Gemiste lesdagen kunnen enkel worden ingehaald in uitzonderlijke gevallen en vanuit onderling akkoord tussen de student en het Bewustzijn College. Het inhalen van lesdagen is enkel mogelijk wanneer de gemiste lessen in het volgende lesseizoen opnieuw gepland staan. Mocht inhalen niet lukken dan is er geen restitutie van het lesgeld mogelijk. * Wanneer u zich afmeldt voor een consult, training, workshop, opleiding, coaching, advies, worden er administratiekosten in rekening

gebracht van € 25,00.

4. De organisatoren en gastdocenten welke lessen en/of evenementen verrichten vanuit het Bewustzijn College hebben het recht om bij ziekte of onvoorziene omstandigheden de lessen of evenementen te verschuiven dan wel in te halen, of – in het geval van overmacht – over te dragen aan een collega.

 

5. Organisatoren en gastdocenten van het Bewustzijn College behouden zich het recht om van leslocatie of lesruimte te veranderen gedurende een workshop of opleiding.

6. Bij onvoldoende inschrijvingen is het Bewustzijn College gerechtigd de lessen of evenementen uitstellen, annuleren of in uitzonderlijke gevallen de duur van de opleiding of lessen inkorten op maat van het aantal deelnemers. Bij annuleren zal het Bewustzijn College de inschrijvingsgelden van betreffende workshop, opleiding en/of evenement binnen de 30 dagen terugstorten aan de betrokken personen.

 

7. Indien een student verhinderd is om een les bij te wonen dient hij/zij de persoonlijk aangewezen docent te informeren per e-mail, zodat de docent van het Bewustzijn College tijdig en indien nodig de lesinhoud kan aanpassen.

 

8 Tijdens de duur van de workshop en/of opleiding kan een student altijd terecht bij het Bewustzijn College voor vragen met betrekking tot vorderingen en/of les-gerelateerde inhoud. Voor privé vragen en consulten dient de student een aparte afspraak te maken via de e-mail: info@sandrajansenvangalen.nl.

 

9. Het Bewustzijn College wordt geacht volledige eigendomsrechten te hebben, waaronder auteursrechten, met betrekking tot het lesmateriaal en content. Om ieders privacy te kunnen garanderen is het niet toegestaan om van de lessen of evenementen video- en/of geluidsopnamen te maken evenals het uitzenden en/of publiekelijk vertonen van opgenomen lesmateriaal zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het Bewustzijn College en organisatoren en gastdocenten welke diensten verrichten vanuit het Bewustzijn College. Wanneer er sprake is van niet-nakoming van punt 9 uit de algemene voorwaarden van het Bewustzijn College is er sprake van een onrechtmatige daad op basis van art. 6:162 BW en zal er een gerechtelijke procedure worden gestart.

 

10.  Bij de aankoop van een product van het Bewustzijn College heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de bevestiging van inschrijving. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn/haar herroepingsrecht is hij/zij verplicht dit binnen 14 dagen, na bevestiging van inschrijving, schriftelijk kenbaar te maken aan het Bewustzijn College via e-mail info@sandrajansenvangalen.nl. De betalingsverplichting vangt aan op de dag na de 14 dagen herroepingsrecht.

 

11.  Indien de student voortijdig stopt met een workshop/opleiding dan dient de student redelijke kosten te betalen. Dit betreffen inschrijf- en administratiekosten, kosten voor het deel van de opleiding welke de student heeft gevolgd en kosten voor het lesmateriaal.

 

12. In geval van overmacht heeft/hebben het Bewustzijn College en de organisatoren en gastdocenten welke diensten verlenen vanuit het Bewustzijn College het recht om de lessen online te laten doorgaan.

 

13. Wanneer een student zijn/haar betalingsverplichting niet of niet tijdig kan voldoen dan dient het Bewustzijn College hierover te informeren. Zodoende zal het Bewustzijn College samen met de student, voor zover mogelijk, zoeken naar een passende oplossing. Bij het niet op tijd nakomen van afgesproken betalingstermijnen vervalt de mogelijkheid om gespreid te betalen. Zodoende zal het Bewustzijn College het totaalbedrag van de workshop en/of opleiding volledig opeisen.

Daarnaast zullen nalatigheidsintresten, conform de nalatigheidskosten, worden toegepast. Het Bewustzijn College behoudt zich het recht voor om de student – in geval van wanbetaling – de toegang tot de lessen of evenementen te ontzeggen zonder de student hiervoor te compenseren. Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, geschillen verschuldigd die gelijk zijn aan de wettelijke tarieven.

Bovendien bent u dan bijkomend een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag.

  • De betalingsverplichting gaat in vanaf 14 dagen na inschrijving.

  • Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, geschillen verschuldigd die gelijk zijn aan de wettelijke tarieven. Bovendien bent u dan bijkomend een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag.

  • Geschillen dienen het Bewustzijn College, gastdocenten en organisatoren welke diensten verrichten vanuit het Bewustzijn College ter kennis te worden gesteld binnen de termijn van acht dagen na factuurdatum. De betwisting dient schriftelijk en aangetekend te worden verstuurd naar het Bewustzijn College t.a.v. Sandra Jansen van Galen, Pelschans 4, 2728 GX Zoetermeer.

bottom of page