Algemene- en de betalingsvoorwaarden
 

 1. Vanuit uiterste zorgvuldigheid worden de lessen/evenementen voorbereid en gegeven. Onder geen beding kunt u Sandra Jansen van Galen, organisatoren en gastdocenten aansprakelijk stellen voor teleurstellende resultaten of negatieve belevenissen (gevoelens), mocht de opleiding of het evenement u niet brengen wat u ervan verwacht had. Op deze basis is er geen restitutie van geld mogelijk.

 2. Gemiste lesdagen kunnen enkel ingehaald worden in uitzonderlijke gevallen en in onderling akkoord. Het is ook enkel mogelijk als de gemiste lessen in het volgende lesseizoen opnieuw gepland staan. Mocht inhalen niet lukken dan is er geen restitutie van het lesgeld mogelijk.

 3. De organisatoren, gastdocenten en Sandra Jansen van Galen, heeft(hebben) het recht bij ziekte of onvoorziene omstandigheden de lessen of evenementen te verschuiven dan wel in te halen, of – in geval van overmacht – over te dragen aan een collega.

 4. Sandra Jansen van Galen, organisatoren en gastdocenten behouden zich het recht om van leslocatie of lesruimte te veranderen gedurende een workshop of opleiding.

 5. Bij onvoldoende inschrijvingen mag Sandra Jansen van Galen, organisatoren en gastdocenten de lessen of evenementen uitstellen, annuleren of in uitzonderlijke gevallen de duur van de opleiding of lessen inkorten op maat van het aantal deelnemers. Bij annuleren, zal Sandra Jansen van Galen de inschrijvingsgelden van betreffende workshop, opleiding of evenement binnen de 30 dagen terugstorten aan de betrokken personen.

 6. Indien u verhinderd bent om een les bij te wonen, vragen wij u om uw persoonlijke docent te informeren per E-mail, zodat wij tijdig en indien nodig de lesinhoud kunnen aanpassen.

 7. Tijdens de lesduur van de workshop/opleiding kunt u altijd bij ons terecht met vragen over uw vorderingen of les-gerelateerde inhoud, niet voor consulten. Voor privé vragen dient u een aparte afspraak te maken via de mail.

 8. Om ieders privacy te kunnen garanderen, is het tijdens de lessen of evenementen ten strengste verboden om video- en/of geluidsopnamen te maken zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Sandra Jansen van Galen, organisatoren en gastdocenten.. Elke overtreding kan worden bestraft met tijdelijke of volledige uitsluiting van de lessen of evenementen, zonder de mogelijkheid restitutie van de lesgelden te verkrijgen. Uitzending of publiekelijke vertoning van opgenomen lesmateriaal en content van Sandra Jansen van Galen, zal worden vervolgd en bestraft met een minimum van €500

 9. Indien u voortijdig stopt met een workshop/opleiding dan blijft u wel verplicht om de totale kost voor de workshop/opleiding te voldoen. U conformeert zich als student of deelnemer aan Sandra Jansen van Galen, organisatoren en gastdocenten voor de duur van de workshop/opleiding/evenement.

 10. In geval van overmacht heeft Sandra Jansen van Galen, organisatoren, gastdocenten het recht om de lessen online te laten doorgaan.

 11. Indien u zich ingeschreven heeft en wenst te annuleren dan kan dit enkel schriftelijk via een e-mail naar info@sandrajansenvangalen.nl. Afhankelijk van het tijdstip van annuleren gelden volgende voorwaarden:
  – Meer dan 30 dagen voor de start: 30% van het totaalbedrag blijft verschuldigd of, indien betaling in schijven werd aangevraagd (enkel mogelijk bij lang lopende opleidingen – zie betalingsvoorwaarden) blijft het voorschot verschuldigd.
  – 30-21 dagen voor de start: 50% van het totaalbedrag blijft verschuldigd
  – 20-11 dagen voor de start: 75% van het totaalbedrag blijft verschuldigd
  – 10 dagen of minder voor de start: het volledige totaalbedrag blijft verschuldigd.


Betalingsvoorwaarden:

Uw Inschrijving. Van het ogenblik dat wij uw inschrijving hebben ontvangen, wordt u beschouwd als cursist of deelnemer en bent u ons het volledige lesgeld voor de aangevraagde opleiding(en) of evenementen verschuldigd. Annuleren kan onder voorwaarden van punt 9 van het kernbeding (zie vorige paragraaf).

 

Inschrijven via het formulier op de site www.sandrajansenvangalen.com/inschrijven  

Wanbetaling
Mochten er problemen zijn waardoor u uw betalingsverplichting niet of niet tijdig kunt nakomen dan vragen wij u ons hieromtrent te contacteren. Binnen onze mogelijkheden zoeken we dan naar een oplossing.
Bij het niet respecteren van de betalingstermijnen, vervalt de mogelijkheid om gespreid te betalen en wordt het totaalbedrag ineens opeisbaar. Daarnaast zullen nalatigheidsintresten, conform de nalatigheidskosten, worden toegepast.
Wij behouden ons ook het recht voor om u – in geval van wanbetaling – de toegang tot de lessen of evenementen te ontzeggen zonder u hiervoor te compenseren.
Wij wijzen u erop dat de betalingsverplichting ingaat op het moment van inschrijving.
Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, geschillen verschuldigd die gelijk zijn aan de wettelijke tarieven. Bovendien bent u dan bijkomend een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag.

Geschillen
Geschillen dienen Sandra Jansen van Galen, gastdocenten en organisatoren ter kennis gesteld te worden uiterlijk binnen de termijn van acht dagen na factuurdatum. De betwisting dient schriftelijk en aangetekend te worden verstuurd naar Sandra Jansen van Galen, Pelschans 4, 2728 GX Zoetermeer.

Klachtenregeling

Leden en kandidaat-leden van de Astrologische Vakvereniging Nederland verlenen diensten aan derden, veelal in de vorm van consulten, cursussen, opleidingen, lezingen, workshops, publicaties of anderszins. Daar waar diensten worden verleend is het een goed recht van de cliënt om over het verlenen van deze dienst te kunnen klagen als deze dienst niet in overeenstemming met de verwachting is verleend. De beroepscode van de Astrologische Vakvereniging Nederland geeft richtlijnen over de omgang tussen de astroloog - leden en kandidaat-leden van de Astrologische Vakvereniging Nederland - en zijn/haar cliënt. Leden en kandidaat-leden, welke diensten verlenen aan derden, dienen t.a.v. hun eigen praktijksituatie schriftelijk te hebben vastgelegd op welke wijze een cliënt een klacht kan indienen en hoe deze wordt behandeld. Daarnaast heeft de Astrologische Vakvereniging Nederland deze klachtenregeling. Dit reglement is op aanvraag bij het secretariaat van de Astrologische Vakvereniging Nederland verkrijgbaar en wordt opgestuurd aan iedereen die in overeenstemming met dit reglement een klacht wil indienen bij de klachtencommissie.

 

Begripsbepalingen

Artikel 1
Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde, wordt verstaan onder:
1.1 De AVN
De Astrologische Vakvereniging Nederland, gevestigd te Amersfoort.
1.2 Het bestuur
Het bestuur van de Astrologische Vakvereniging Nederland.
1.3 De commissie
De klachtencommissie die is ingesteld door het bestuur van de Astrologische Vakvereniging Nederland.
1.4 Een klacht
Een klacht is een uiting van onvrede over elke gedraging van een lid of kandidaat-lid van de Astrologische Vakvereniging Nederland in zoverre de gedraging gerelateerd kan worden aan de doelstellingen van de AVN.
1.5 Gedraging
Enig handelen of nalaten daarvan dat gevolgen heeft voor de klager of voor degene die de klager vertegenwoordigt.
1.6 De klager
Een natuurlijk - of rechtspersoon die cliënt is, of is geweest van een lid of kandidaat-lid van de Astrologische Vakvereniging Nederland. Hij/zij kan zelf een klacht indienen dan wel iemand kan namens hem/haar dit doen.
1.7 De aangeklaagde
Het lid of kandidaat-lid van de Astrologische Vakvereniging Nederland tegen wie de klacht is ingediend of tegen de AVN zelf.
1.8 De beroepscode
De beroepscode van de Astrologische Vakvereniging Nederland.

Leden van de commissie samenstelling, benoeming en ontslag

Artikel 2
2.1 De commissie bestaat uit drie leden en hun plaatsvervangers.
2.2 Voorzitter van de commissie (en diens plaatsvervanger) is een onafhankelijke derde, iemand van buiten de Astrologische Vakvereniging Nederland.
2.3 De leden van de commissie zijn leden of kandidaat-leden van de Astrologische Vakvereniging Nederland.
2.4 De algemene ledenvergadering van de AVN benoemt en ontslaat de leden van de commissie.
2.5 De aangeklaagde kan geen lid van de commissie zijn. Eveneens kunnen geen lid van de commissie zijn die leden die op enigerlei wijze bij de klacht of klager zijn betrokken.
2.6 Artikel 2.5 is niet van toepassing als er tegen de AVN zelf een klacht wordt ingediend.
2.7 Het secretariaat van de AVN verzorgt de secretariële ondersteuning van de commissie.

Indienen en behandelen van een klacht

 

Artikel 3
3.1 Een klacht wordt door de klager in eerste instantie besproken met het lid of kandidaat-lid op wie de klacht betrekking heeft.
3.2 In het geval de onder 3.1 genoemde bespreking voor de klager niet tot het gewenste resultaat leidt, kan de klacht worden voorgelegd aan de commissie.
3.3 Een klacht wordt in principe schriftelijk aan de commissie voorgelegd.
3.4 De ontvangst van de klacht wordt aan de klager binnen een week schriftelijk bevestigd. Hierbij wordt tevens dit klachtenreglement toegezonden.
3.5 Van de indiening van de klacht en de inhoud daarvan doet de commissie binnen een week schriftelijk mededeling aan de aangeklaagde.


Artikel 4
4.1 De klager en de aangeklaagde worden in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk een toelichting te geven op de gedraging waarover is geklaagd.
Op verzoek van de klager of aangeklaagde kan het horen door de commissie in afzonderlijke gesprekken plaatsvinden. Indien de betrokkenen gescheiden zijn gehoord, kan de commissie besluiten beiden nogmaals te horen al of niet gescheiden. D.m.v. een schriftelijk verslag wordt de inhoud van het besprokene aan de niet aanwezige partij kenbaar gemaakt.
4.2 De commissie kan leden en kandidaat-leden van de AVN verzoeken mondeling of schriftelijke inlichtingen te verstrekken ter zake van de klacht. De commissie kan ook bij andere personen mondeling of schriftelijke inlichtingen inwinnen.
4.3 Een ieder tot wie een dergelijk verzoek is gericht, verstrekt de gevraagde gegevens voor zover dit niet in strijd is met enige (wettelijke) verplichting tot geheimhouding.
4.4 De commissie kan zich laten adviseren door (externe) deskundigen.
4.5 De commissie heeft geheimhoudingsplicht en zal zoveel mogelijk de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen respecteren en beschermen.
4.6 De klager en aangeklaagde kunnen zich tijdens de behandeling van de klacht op eigen kosten laten bijstaan door hen aan te wijzen personen.


Artikel 5
5.1 Een klacht wordt niet verder behandeld indien zij wordt ingetrokken of indien de grond van de klacht naar genoegen van de klager is weggenomen.
5.2 Een klacht kan buiten behandeling worden gelaten indien blijkt:
· dat een klager niet bevoegd is tot het indienen van een klacht volgens art 1 lid 6;
· dat een gelijke klacht van dezelfde klager nog in behandeling is;
· dat een klacht niet overeenkomt met de bedoeling zoals weergegeven
in art.1 lid 4;
· dat een klacht geen betrekking heeft op een gedraging als bedoeld in art. 1 lid 5.
5.3 De in 5.1 en 5.2 genoemde beslissingen worden schriftelijk meegedeeld aan de klager en de aangeklaagde en opgenomen in het jaarverslag van de commissie.


Uitspraak
Artikel 6
6.1 In het geval de commissie van oordeel is dat de klacht (deels) gegrond is, kan zij schriftelijk aanbevelingen doen aan het bestuur over naar aanleiding van de klacht te nemen maatregelen.
6.2 Tenzij artikel 5 is toegepast, stelt de commissie zo spoedig mogelijk, doch binnen 6 weken na de indiening van de klacht, de klager, de aangeklaagde en het bestuur in kennis van haar oordeel en haar eventuele aanbevelingen. Het oordeel en de aanbevelingen worden schriftelijk en met redenen omkleed aan betrokkenen kenbaar gemaakt.
6.3 Indien de commissie er niet in slaagt haar oordeel en de eventuele aanbevelingen binnen de onder artikel 6.2 gestelde termijn kenbaar te maken, dan zal de commissie, met redenen omkleed, dit melden aan de klager, de aangeklaagde en het bestuur. De commissie zal daarbij vermelden binnen welke termijn zij haar oordeel over de klacht en de eventuele aanbevelingen zal uitbrengen.


Maatregelen naar aanleiding van een klacht.
Artikel 7
7.1 In geval van een klacht deelt het bestuur aan de klager, de aangeklaagde en aan de commissie binnen 4 weken na ontvangst van het oordeel van de commissie schriftelijk mede of zij naar aanleiding van het oordeel en de eventuele aanbevelingen, maatregelen zal nemen en zo ja welke.
Bij afwijking van deze termijn deelt het bestuur dit met reden omkleed mee aan de klager, de aangeklaagde en de commissie onder vermelding van de termijn waarbinnen zij haar standpunt aan hen kenbaar zal maken.
7.2 Een afschrift van de beslissing wordt direct aan de klager en aan de aangeklaagde en de commissie verzonden.


Mogelijkheden van beroep
Artikel 8
Er is geen beroep mogelijkheid tegen de uitspraak van de commissie.


Artikel 9
Het in deze regeling gestelde laat onverlet de mogelijkheid van klagen bij de civiele rechter en overige organen en/of instanties die daartoe bevoegd zijn.


Overige bepalingen
Artikel 10
10.1 Voor de behandeling van klachten mogen noch door de commissie noch door de Astrologische Vakvereniging Nederland, kosten in rekening worden gebracht bij de klager of de aangeklaagde.
10.2 Voor de behandeling van klachten kunnen noch de klager noch de aangeklaagde kosten in rekening brengen bij de Astrologische Vakvereniging Nederland.


Artikel 11
De commissie brengt jaarlijks een geanonimiseerd verslag van haar werkzaamheden uit aan het bestuur. Het bestuur neemt dit verslag op in haar jaarverslag.


Artikel 12
12.1 Deze regeling wordt vastgesteld en gewijzigd door het bestuur na goedkeuring door de algemene ledenvergadering van de AVN.
12.2 Voorstellen tot wijziging van deze regeling worden voor advies voorgelegd aan de commissie.


Artikel 13
Het bestuur ziet er op toe dat de commissie haar werkzaamheden verricht volgens deze regeling.


Klachten richten aan: Astrologische Vakvereniging Nederland
Secretaris van de klachtencommissie en ombudsman
Carol van den Hoorn email: astrologie@carolvandenhoorn.nl